نمایندگی ها

نام نمایندگی: امام حسین(ع)

آدرس:

اصفهان چهارراه وفایی کوچه حکیم سنایی صبقه همکف دندانپزشکی مسیح

تلفن:

031-32348294

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: امام علی(ع)

آدرس:

اصفهان خیابان نواب صفوی جنب بانک ایران زمین کوچه 170،ساختمان نوروزی

تلفن:

031-32402089

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: قائم آل محمد(ص)

آدرس:

صفهان خیابان طالقانی ابتدای خیابان
خلجا روبروی کوچه16ساختمان
الماس طبقه اول

تلفن:

031-32359727

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: امام حسن مجتبی(ع)

آدرس:

اصفهان خیابان بعثت اولین چهارراه سمت راست خیابان محوری اصفهان ،اولین فرعی سمت چپ بن بست سجاد

تلفن:

031-356682002

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: مولی الموحدین(ص)

آدرس:

اصفهان خیابان هشت بهشت مابین
چهارراه گلزار و ملک ساختمان
فرهنگ واحد201

تلفن:

031-32736575

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: حضرت زینب (س)

آدرس:

اصفهان کنارگذر اتوبان خرازی کوچه 106

تلفن:

031-356682002

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: امیرالمومنین (ع)

آدرس:

اصفهان چهارراه وفایی کوچه حکیم
سنایی طبقه همکف دندانپزشکی مسیح

تلفن:

031-32348294

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: حضرت زهرا(س)

آدرس:

اصفهان خیابان نواب صفوی جنب
بانک ایران زمین کوچه160ساختمان
نوروزی

تلفن:

031-32402089

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: پیامبر اعظم(ص)

آدرس:

اصفهان خیابان طالقانی ابتدای خیابان
خلجا روبروی کوچه16ساختمان
الماس طبقه اول

تلفن:

031-32359727

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: امام محمد باقر(ع)

آدرس:

اصفهان خیابان بعثت اولینچهارراه
سمت راست خیابان محوری اصفهانی
اولین فرعی سمت چپ بن بست سجاد

تلفن:

031-35682002

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: سیدالشهدا (ع)

آدرس:

اصفهان خیابان هشت بهشت مابین
چهارراه گلزار وملک ساختمان فرهنگ
واحد201

تلفن:

031-32736575

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی: شهرستان شاهین شهر

آدرس:

شاهین شهر خیابان خرازی فرعی2
غربی

تلفن:

031-45275891

شماره حساب:

5892107045249573

نام نمایندگی: شهرستان کاشان

آدرس:

کاشان بلوار شهید خادمی کوچه شورای
شهر کوچه امین هشتم

تلفن:

031-55586293

شماره حساب:

6280237094205214

نام نمایندگی: شهرستان خمینی شهر

آدرس:

خمینی شهر خیابان پاسداران

تلفن:

شماره حساب:

نام نمایندگی: شهرستان نجف آباد

آدرس:

نجف آباد شیخ بهایی جنوبی چهارراه
امیرالمومنین بلوار شهید حجتی کوچه
یاقوت

تلفن:

031-42662617

شماره حساب:

6280231511882275

نام نمایندگی: شعبه حضرت رقیه(س)

آدرس:

اصفهان کنار گذر اتوبان خرازی کوچه ۱۰۶

تلفن:

031-356682002

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی:امام سجاد(درمان)

آدرس:

اصفهان دروازه تهران خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی کوچه ۳

تلفن:

031-31304965

شماره حساب:

5041721112430658

نام نمایندگی: شعبه امام موسی کاظم (ع)

آدرس:

اصفهان دروازه تهران خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی کوچه ۳

تلفن:

031-31304965

شماره حساب:

6037997599232353

نام نمایندگی:مرکز توانمند سازی و کارآفرینی

آدرس:

اصفهان کنار گذر اتوبان خرازی کوچه ۲۷ شهید تسلیمی کوچه گل سفیدی

تلفن:

031-33353241

شماره حساب:

6037997599837680

Document ناجرواف