لیله القدر و پهن کردن سفره های افطاری به همت خیرین عزیز برای بچه های یتیم و نیازمندان حاشیه ی شهراصفهان