پویش همدلی غدیر
و باران مهر علی ع در مصلی بزرگ امام خمینی اصفهان
امروز رونمایی از این پویش بزرگ شد